MÜJDELEYEN 10 AYET

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim
MÜJDELEYEN BİR AYET- 1
"Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız"(Nisâ : 31)

MÜJDELEYEN AYET -2
"Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azab etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir."(Nisâ : 147

TEFSİR (Kur'an Yolu: Diyanet tefsiri)
Allah kullarına lutufta bulunmakla büyümez, ceza vermekle de küçülmez. O, mutlak büyüktür, mutlak kâmildir. O’nun vahiy yoluyla bildirdiği sıfatları ve fiillerine genel bir bakış yapıldığında rahmetinin gazabına galip olduğu, kullarını sevdiği, onlardan iman, ibadet ve güzel davranışlar b...
eklediği, bunlardan hoşnut olduğu, dünyayı imtihan için yarattığından iyilerin mükâfatı, kötülerin ise cezayı hak etmelerinin hikmet gereği bulunduğu, hak edilenin üstündeki lutfu için sınır bulunmamakla beraber azabının, kulların günahlarına ve suçlarına uygun ve bunlarla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu ilke çerçevesinde iman eden ve verilen imkânları yerinde kullanan, buna ek olarak diliyle de nimetin sahibini zikredip O’na şükranlarını sunan kula rabbi niçin azap etsin? İman yerine küfre, ibadet ve iyilik yerine kötülüğe sapan kimseler, bunların karşılıklarını gördüklerinde kusuru Allah’ta değil, kendilerinde arasınlar!


MÜJDELEYEN AYETLER-3
"De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz... ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir."(Zümer : 53)

TEFSİR (Kur'an Yolu Tefsiri: DİB)
“Haddi aşmak”tan maksat, günahlara dalarak Allah’ın hükümlerini çiğnemektir. “Kendi aleyhlerine olarak” diye çevirdiğimiz alâ enfüsihim deyimiyle, günah işleyen kişinin, her şeyden önce kendi ruhunu ve hayatını kirletmiş, kendisine zarar vermiş olacağına dikkat çekilmektedir (Râzî, XXVII, 4). Bu âyet, Allah’ın rahmet ve affının asla ümitsizliğe izin vermeyecek derecede geniş olduğunu en açık bir şekilde ortaya koyan ilâhî müjde olarak değerlendirilir. Allah’ın iradesini sınırlayacak hiçbir güç bulunmadığı için O’nun
bağışlama yetkisine belli şartlarla sahip olduğu gibi bir görüş de ileri sürülemez. Bununla birlikte âyetin “Allah bütün günahları bağışlar” meâlindeki bölümünü, O’nun bir taahhüdü olarak anlayıp, inanan inanmayan, tövbe eden etmeyen, kendisine yönelen yönelmeyen herkesi bağışlayacağını düşünmek, kaçınılmaz olarak dinî ve ahlâkî gevşekliğe hatta anarşiye yol açar. Öte yandan kural olarak Kur’an’ın bir âyetini bütününden kopararak tek başına değerlendirmek ciddi yanlışlar doğurabilir. Nitekim bu âyette “Allah bütün günahları bağışlar” buyurulurken, Nisâ sûresinin 48 ve 116.
âyetlerinde aynı ifadelerle, “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar” buyurulmuştur. Görüldüğü üzere burada Allah’a ortak koşanların bağışlanmayacağı açıkça belirtildiği gibi bunların dışında kalanları bağışlaması da mutlak olarak ifade edilmeyip Allah’ın dilemesi şartına
bağlanmıştır. Yanlış anlama ihtimalini önlemek düşüncesiyle konumuz olan âyetin meâlinde bu şartı (dilerse) şeklinde göstermeyi yararlı gördük. Esasen bir sonraki âyet de Allah’ın affına lâyık olabilmek için her şeyden önce O’na yönelip teslim olmak gerektiğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Ehl-i sünnet âlimleri, affın tövbe şartına
bağlı olmadığını belirtmişler; bu şartı ileri sürenlerin keyfî olarak âyetin kapsamını
daralttıklarını savunmuşlardır (bk. Şevkânî, IV, 538; Allah’ın affının
kapsamıkonusundaki değişik görüş ve yorumlar hakkında bilgi için bk. Nisâ 4/48).

MÜJDELEYEN AYETLER-4
"Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa
uğratılmazlar."(En'âm : 160)
MÜJDELEYEN AYETLER- 5
ALLAH DOSTU KİMDİR? ONLARA NELER VADEDİLMİŞTİR?
Bismillahirrahmanirrahim.
“Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.”(Yûnus : 62)
“Onlar, iman edip de takvâya ermiş olanlardır.”(Yûnus : 63)
“Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah’ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir.”(Yûnus : 64)

MÜJDELEYİCİ AYETLER-6

“İman edip de salih amel işleyenler var ya, biz onları mutlaka salihler (iyiler) arasına sokacağız.” (Ankebût : 9 /DİB meali)

"İman edip iyi işler yapanları, muhakkak sâlihler (zümresi) içine katarız.”  (Ankebût -9 / Diyanet Vakfı Meali)

   MÜJDELEYİCİ AYETLER-7
“… Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar.Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur.”  (Talâk/ 2-3)
 
MÜJDELEYEN AYETLER-8
Beyyine suresi:
7-İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.(D.Vakfı meali)
7-Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.(DİB meali)

8-Onların Rableri katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan (O'na saygı gösterenler) içindir.
DUA
Rabbimiz bizleri hakiki manada iman eden ve razı olduğu salih ameller işleyenlerden eylesin. Allah Teala'dan razı olan ve O'nun da razı olduğu kullarından eylesin.
MÜJDELEYEN AYETLER-9

"Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a (Allah'ın dinine) yardım ederseniz O da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz."(Muhammed : 7)
DUA
Rabbimiz bizleri dininin hizmetkarlarından eylesin. Ayaklarımızı istikamet üzere sabit kılsın.


 MÜJDELEYEN AYETLER 10  VE DUA
"Kim bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim, mü'min olarak salih bir amel işlerse işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır."(Mü'min : 40)
DUA
Rabbimiz bizleri salih amel işleyen salih (ve saliha) müminlerden eylesin. İyilerle beraber Cennetine kabul eylesin....
 

 


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

HAYATİ ÖNEME HAİZ İLAÇLAR...

Farz edelim ki (Allah Teala muhafaza eylesin) çok ciddi bir rahatsızlık geçirdiniz. Güvendiğiniz, işinin ehli doktorunuz size diyor ki: -Ba...